Zajęcia w świetlicy szkolnej

Opiekę w świetlicy sprawują nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły.
Świetlica szkolna w roku 2023/2024 jest czynna w godzinach:
6:45 - 16:30

dzieci1

 

 

 

 

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej:

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:45-16.30.
 2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
 5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 7. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wycho­wawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 11. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić
  o tym wychowawcę świetlicy.
 12. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świe­tlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
 13. Zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą składać na piśmie z datą i podpisem u wychowawców świetlicy.
 14. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 15. W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła będzie pełniła dużur opiekuńczy w momencie zadeklarowania obecności minimum 10 uczniów.