Roczny plan pracy

 1.     udostępnianie zbiorów biblioteki
 2.     przysposobienie czytelnicze uczniów
 3.     propagowanie czytelnictwa
 4.     udostępnianie księgozbioru podręcznego oraz czasopism w kąciku czytelniczym – wypożyczanie zbiorów biblioteki jako pomocy naukowych na lekcje do poszczególnych klas
 5.     wypożyczanie książek nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły
 6.     wypożyczanie książek uczniom klas I – VI ( zwrócenie uwagi na czytelnictwo literatury popularno-naukowej)
 7.     organizowanie lekcji bibliotecznych , zajęć w ramach realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja czytelniczo-medialna’’
 8.     udzielanie indywidualnych informacji i porad uczniom i nauczycielom korzystającym z biblioteki
 9. pomoc w wyborze lektury
 10.     rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 11.     kształtowanie u uczniów dociekliwości poznawczej oraz umiejętności samodzielnych poszukiwań
 12.     organizacja plebiscytów, wystaw, gazetek, imprez czytelniczych, konkursów
 13.     organizacja spotkania z autorem książek dla dzieci –
 14.     doskonalenie warsztatu pracy – nowości wydawnicze i metodyczne według potrzeb 1 raz w miesiącu według potrzeb rok szkolny rok szkolny
 15.     udostępnianie zbiorów – statystyka
 16.     ewidencja zbiorów – klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie zakupionych woluminów
 17.     zakładanie kart książek i kart katalogowych
 18.     prowadzenie rejestru ubytków – aktualizacja kartoteki czytelników – sporządzanie wykazów czytelnictwa
 19.     prowadzenie dziennika bibliotecznego
 20.     opracowywanie sprawozdań z działalności biblioteki, półrocznych i rocznych.